معماری
خانه > رشته های تحصیلات تکمیلی

رشته های تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
عکاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۰۶۲  
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۱۸۰  
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۰  
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۱  
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۲  
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۳  
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۴  
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۵  
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۹۹  
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۰  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۱  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۲  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۳  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۴  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۲  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۳  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۴  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۵  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۶  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۹۴  
قالب وردپرس