معماری
خانه > رشته های تحصیلی

رشته های تحصیلی

کارشناسی ارشد

 

 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
عکاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۰۶۲  
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۱۸۰  
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۰  
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۱  
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۲  
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۳  
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۴  
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۸۵  
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۷۹۹  
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۰  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۱  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۲  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۳  
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۸۰۴  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۲  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۳  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۴  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۵  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۵۶  
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۱۶۱۹۴  

 

کارشناسی

 

 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
طراحی پارچه کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۱۹  
کارگردانی تلویزیون کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۳۰  
باستان شناسی کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی ۵۲۵۸  
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۵۱۳  
حسابداری کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۵۳۴  
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته هنر و معماری معماری ۷۲۴۹  
نقاشی کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۵۲  
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته هنر و معماری معماری ۷۲۵۹  
عکاسی کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۸۷  
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۸۸  
ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری معماری ۷۱۷۳  
آموزش هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۱۷۵  
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۷۶  
باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی ۵۳۱۳  
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۳۱۷  
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۵۳۷  
مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۸۶۹  

 

کاردانی


 

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته علمی و کاربردی صنعت ۲۰۰۱۲۳۲  
طراحی دوخت – طراحی دوخت کاردانی پیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۲۳۳  
گرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۲۳۴  
باستان شناسی کاردانی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۰۲۲  
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۰۳۲۴  
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی صنعت ۲۰۰۱۴۹۱  
قالب وردپرس