معماری
خانه > نظام وظیفه

نظام وظیفه

   شرح وضعيت نظام وظيفه

مقررات وظيفه عمومي

الف) با عنايت به اين كه برابر ضوابط در دوره دانشپذيري معافيت تحصيلي به دانشپذيران تعلق نمي گيرد، لذا داوطلبان مرد علاقه مند به تحصيل در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور مقطع کارشناسی (نوبت بيست وچهارم) علاوه بر داشتن شرايط مندرج در بندهاي عمومي و اختصاصي در صورت دارا بودن يكي از شرايط مندرج در بند های زير مجاز به شركت در دوره دانشپذيري كارشناسي مي باشند.

۱- كارت پايان خدمت.
۲- كارت معافيت: دائم (عفو رهبري، كفالت يا پزشكي و …)
 موقت در مدت اعتبار آن (ارائه ي كارت دائم در هنگام ثبت نام،تشكيل پرونده دانشجويي الزامي است)
۳- پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با ارائه گواهي اشتغال و حكم استخدامي از يگان مربوط.
۴- متعهدین به خدمت در هر يك از وزارتخانه ها يا سازمانهای دولتی با ارائه گواهي اشتغال مبني بر تعهد خدمت و معافيت از انجام خدمت سربازي پس از انجام تعهد.
۵- مشمولان ديپلمه اعزامي شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي فاقد غيبت قبل از اعزام، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت.
تذكر: اين گونه داوطلبان پس از قبولي در آزمون دانشپذيري، در صورت داشتن غيبت قبل از اعزام  يا سپري شدن بيش از يك سال از خدمت وظيفه ي آنان در زمان تبديل وضعيت به دانشجويي،ترخيص نخواهند شد و ادامه تحصيل آنان برابر ضوابط دانشگاه فقط در صورت هماهنگي و موافقت يگان محل خدمت خود، به صورت تحصيل همزمان با خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است.
۶- دارنده دفترچه ي آماده به خدمت بدون مهر غيبت،
تذكر:اين داوطلبان (در دوره دانشپذيري) موظفند در موعد مقرر توسط ناجا، به خدمت وظيفه عمومي اعزام و در صورت قبولي در آزمون دانشپذيري (هنگام تبديل وضعيت به دانشجويي) به شرط نداشتن غيبت سربازي در زمان اعزام، تقاضاي ترخيص و صدور معافيت تحصيلي نمايند.
۷- متولد سال ۱۳۷۳ و بعد از آن (دانش آموخته و دانش آموز سال آخر دوره متوسط روزانه و شبانه نظام جديد دوره پيش دانشگاهي)
تذكر: اين داوطلبان (در طول مدت دوره ي دانش پذيري) در تاريخي كه توسط ناجا اعلام مي گردد، بايد مبادرت به اخذ دفترچه و پس از اخذ آن نسبت به اعزام خود در موعد مقرر اقدام نمايند و پس از قبولي قطعي در آزمون، در صورت داشتن شرايط تقاضاي ترخيص و معافيت تحصيلي نمايند.
تبصره: پذيرفته شده اي كه هنگام ثبت نام و تشكيل پرونده ي دانشجويي در دانشگاه ـ هنوز مدت شش ماه از تاريخ دانش آموختگي وي سپري نشده باشد نيازي به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارد.
۸-مشمول دانش آموخته دوره كارداني (فوق ديپلم) شاغل به خدمت در نيروهاي نظامي و انتظامي با ارائه ي گواهي اشتغال به خدمت و تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تذكر: اين گونه داوطلبان تا شروع نيمسال تحصيلي دانشجويي (حداكثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۴) بايد خدمت دوره ي ضرورت آنان به پايان رسيده باشد.
۹*-دانش آموختگان دوره كارداني (در رشته هاي غيرآموزش پزشكي حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۴) در فرصت یکساله ـ با داشتن تصوير برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات صادره به ناجا.
تذكر: بديهي است مفاد تذكر بند ۶ و ۷ شامل اين دسته از داوطلبان نيز مي گردد.
* تذكر: ادامه تحصيل اين داوطلبان در صورت قبولي در آزمون صرفاً در رشته متناسب با نوع مدرك كارداني، با احتساب تعدادي از واحدهاي دورهي كارداني در دورهي بالاتر به نحوي كه حداكثر طول مدت تحصيل آنان از كارداني به مقطع بالاتر ۲ سال كمتر از طول مدت مجاز تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، در همان دورهي تحصيلي باشد، از نظر نظام وظيفه بلامانع است (حداكثر طي دوره كارشناسي ۴ سال مي باشد). بنابراين داوطلبان فقط مجاز به انتخاب رشته كارشناسي متناسب با همان رشته كارداني خواهد بود.

۱۰*-دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه حداكثر تا تاريخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ دانش آموخته ميشوند (فاقد غيبت سربازي).
تبصره: پذيرفته شده اي كه ـ هنگام ثبت نام و تشكيل پرونده ي دانشجويي در دانشگاه ـ هنوز مدت یکساله از تاريخ دانش آموختگي وي سپري نشده باشد، نيازي به ارائه ي برگ اعزام به خدمت ندارد.
۱۱*-دارنده معافيت تحصيلي در ساير دانشگاه ها يا حوزه هاي علميه معتبر (در صورت تأييد شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان).
تذكر: اين داوطلبان كه قصد ادامه تحصيل در يك رشته ديگر در دانشگاه پيام نور را دارند پس از قبولي در آزمون با ارائه تصويري از همان معافيت تحصيلي و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه اوليه، در هر نيمسال تحصيلي ميتوانند ادامه تحصيل دهند.
تبصره: بديهي است هر موقع دانشگاه ها وحوزه هاي علميه،معافيت تحصيلي دانشجو و طلبه اي را خاتمه يافته اعلام نمايند،مشمول ديگر نمي تواند با عنوان دانشجو از معافيت تحصيلي دانشگاه استفاده نمايد لذا برابر مقررات بايستي مطابق با اعلام وضعيت دانشگاه اوليه،خود را به سازمان وظيفه عمومي معرفي و به خدمت وظيفه اعزام شده و در صورت ارائه گواهي اشتغال به خدمت ادامه تحصيل دهد.
تبصره ۱: درخواست معافيت تحصيلي براي دانشجوي مشمول پذيرفته شده بعد از قبولي قطعي در آزمون دانشپذيري (از زمان تبديل وضعيت دانشجويي) انجام گرفته و سنوات تحصيل وي از اين زمان (دانشجويي) محاسبه مي گردد.
تبصره۲: داوطلبان پذيرفته شده مشمول در صورتي كه در حين انجام خدمت مقدس سربازي در هر يك از دوره هاي دانشگاه پيام نور، به عنوان دانشجو پذيرفته شوند، با توجه به نظام آموزشي دانشگاه در صورت تمايل با موافقت يگان محل خدمت وظيفه خود مي توانند تحصيل همزمان با خدمت سربازي داشته باشند. در اين صورت مي توانند در امتحانات پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه كه در نزديكترين مركز يا واحد دانشگاه پيام نور برگزار خواهد شد، شركت نمايند. بنابراين نيازي به ترخيص از خدمت نظام وظيفه براي دانشجو شدن ندارند. بديهي است مسئوليت هماهنگي و وفق خود با مقررات ناجا و دانشگاه به عهده ي پذيرفته شدگان است و دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين زمينه به عهده نخواهد داشت

قالب وردپرس