معماری
خانه > کاردانی

کاردانی

کاردانی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته علمی و کاربردی صنعت ۲۰۰۱۲۳۲  
طراحی دوخت – طراحی دوخت کاردانی پیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۲۳۳  
گرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۲۳۴  
باستان شناسی کاردانی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۰۲۲  
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نقاشی کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۰۳۲۴  
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته علمی و کاربردی صنعت ۲۰۰۱۴۹۱  
قالب وردپرس