معماری
خانه > کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی گروه تحصیلی زیرگروه تحصیلی کد رشته تحصیلی چارت درسی
طراحی پارچه کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۱۹  
کارگردانی تلویزیون کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۳۰  
باستان شناسی کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی ۵۲۵۸  
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۵۱۳  
حسابداری کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۵۳۴  
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته هنر و معماری معماری ۷۲۴۹  
نقاشی کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۵۲  
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته هنر و معماری معماری ۷۲۵۹  
عکاسی کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۸۷  
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۲۸۸  
ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری معماری ۷۱۷۳  
آموزش هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای تجسمی ۷۱۷۵  
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی ناپیوسته هنر و معماری هنرهای کاربردی ۷۱۷۶  
باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته علوم اجتماعی علوم تاریخ و باستان شناسی ۵۳۱۳  
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته علوم اجتماعی حسابداری ۵۳۱۷  
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته علوم انسانی مدیریت ۶۵۳۷  
مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی فرهنگ و هنر ۲۰۰۱۸۶۹  

 

قالب وردپرس